Sept 15: Hillman City Community Meeting

By in Past Events on September 14, 2016

A Hillman City Neighborhood Council is under construction—we want your input. The council will perform activities such as:

• Advocate for Hillman City interests before local government officials.
• Host meetings focused on getting feedback from community members
• Organize efforts to improve the neighborhood based on community feedback
• Seek funding for projects to improve the community

Join us on the evening of September 15th for a community-wide meeting to review the proposed structure, offer feedback, and vote on whether to approve the design of this council. We need a variety of neighborhood voices.

Location: Rainier Avenue Church (lower level) at 5900 S Juneau St, 98118
Time: Doors open at 6:30

Light refreshments will be provided
Simple activities for children will be available

Amharic
በ ሴፕብቴምበር 15 ማታ 6:30pm በ ሚዝጋጀው የሀልመን ሲቲ ኣክባቢ ካውንስል ምስረታ እና ምክክር በሚደረግበት የኮሚኒቲ ስብስባ ላይ እንዲገኙልን በትህትና እንጠይቃለን።
በዚህም ዝግጅት ላይ የርስዎን በጎ ተሳትፎ እና ግብኣት እንፈልጋለን። እንደ አስፈላጊነቱ የትርጉም ኣገልግሎትም በ ኣማረኛ ቋንቋ ተዘጋጀቱዋል።
አድራሻ: ሪነር ኣቬኑ ቸርች Rainier Ave Church, lower level -5900 S Juneau Street

Cham
ڨحوٛڠ هلون توڠبيه ڬاوء لکاو دعــا داي سعــاي حي بغـاي مـآي جنــوم ڬاوء ددالــم بغــوء حيــد جمعيـــة ڨــوء ڨلاي داغب دغــاي کوڠ حــي ڠــاء پو ڨاء هغـاي 15 بلآن 9 ني ڨــاء مـــوٚٓڠ 6:30 أونتوق حــي مشورة ڬاوء حــي ڠــاء جياۛڠ هســا جمــاعــة داغب کـــروڠ حيلمين (Hillman) نــي.
ڨحوٛڠ هلون څــاوء بغــوء بغـاي داي سعــاي ڨتمــاۛ سناٛڠ حوٚڠ ڬاوء دان ددالــم مجلس نن غــاي مدآ أوغــآڠ حــي لآڠ بغـــاي ڨاڠ واٚء توي بهســا٢ داغب داي سعـآي نن.
نــي علامــة لبيء جنوم: Rainier Ave Church, lower level – 5900 S Juneau Street

Somali
Fadlan nogu imow shir bisha September 15 2016 , 6:30 galabnimo si an oga wada hadalno Hillman City Neighborhood Council. Waxan jacelnahay fikradada. Turjubana luqadada ku hadlana wan heyna. Mesha wa Rainier Avenue Church, dabaqa hoose – 5900 S Juneau Street

Tigrinya
ንሕዳር ዕለት 15 ሰዓት 6:30 ድሕሪ ቀትሪ ናይ ከባቢና ሂልማን ካውንሲል ብዛዕባ መስርሕና አተኩይርና ንዛተየሉ አኼባ ክህሉ ስለዝኾነ; መጺእኩም ሓሳብኩም ከተካፍሉ ብኽብሪ ንዕድም።
ናይ ቋንቋ ትግርኛ አስተርጎምቲ ውን ክህልውና እዬም።
ቦታ- Rainier Ave Church, lower level- 5900 S Juneau Street

Vietnamese
Hãy tham gia cùng chúng tôi cho một cuộc họp cộng đồng vào ngày 15 Tháng 9 lúc 6:30 chiều để thảo luận việc thành lập một hội đồng khu phố Hillman thành phố. Chúng tôi muốn bạn dịch vụ đầu vào và dịch sẽ có sẵn trong ngôn ngữ của bạn.
Địa điểm: Rainier Avenue Church, (mức độ thấp hơn) — 5900 S Juneau Street

Comments are closed.